Ofte stillede spørgsmål om Politiklagemyndigheden

Fra tid til anden er der forskelligt omtale af Politiklagemyndigheden i medierne. Nedenfor kan du læse svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål, der er om Politiklagemyndigheden, og hvordan Politiklagemyndigheden arbejder.   

Hvornår indhenter Politiklagemyndigheden videoovervågning?

Politiklagemyndigheden har stort fokus på at indhente videoovervågning i de sager, vi undersøger, da videoovervågning er et objektivt bevis, som kan være med til at belyse en sag på en anden måde end eksempelvis forklaringer fra sagens parter. Politiklagemyndigheden har en fast procedure for, hvordan indhentelse af videoovervågning og andre uopsættelige undersøgelsesskridt iværksættes som led i opstarten af en sag. Indhentelse af videoovervågning indgår på den måde som en naturlig del i vores sagsbehandling. Videoovervågning må dog som udgangspunkt kun gemmes i 30 dage, hvorfor Politiklagemyndigheden afledt heraf ikke har mulighed for at indhente videoovervågning i de sager, hvor klagen modtages mere end 30 dage efter, episoden er foregået.

Hvordan afhører Politiklagemyndigheden?

I Politiklagemyndigheden foregår afhøringer på forskellig vis. De kan foregå som en personlig afhøring, som en videoafhøring eller som en telefonisk afhøring. Det afhænger af omstændighederne i de enkelte sager, hvordan afhøringer gennemføres.

Hvornår udtaler Politiklagemyndigheden kritik i en sag?

Politiklagemyndigheden har ikke en målsætning om, at der skal udtales kritik i et bestemt antal sager. Politiklagemyndigheden udtaler kritik, når der er bevismæssigt grundlag herfor. Det beror altid på en konkret vurdering af sagens samlede oplysninger, om der er grundlag for at udtale kritik af politiets adfærd i en sag.

Uafhængighed

Politiklagemyndigheden er en uafhængig myndighed. I den politiklageordning, vi har i Danmark, kommer uafhængigheden til udtryk på flere forskellige måder. Politiklagemyndighedens afgørelser i adfærdsklagesager er endelige og kan ikke påklages til en anden myndighed, og ingen kan pålægge Politiklagemyndigheden at træffe en afgørelse eller at undersøge en sag. Politiklagemyndigheden kan påklage statsadvokatens afgørelser i straffesager. Derudover er Politiklagemyndighedens øverste ledelse Politiklagerådet, som består af seks medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer.

Læs mere herom i artiklen ”10 år med Politiklagemyndigheden” i vores årsberetning fra 2022 eller i artiklen ”Mød Politiklagerådet” i vores årsberetning fra 2023.

Hvem arbejder i Politiklagemyndigheden?

I Politiklagemyndigheden arbejder ca. 40 medarbejdere, herunder efterforskere, administrativt personale, jurister og andre akademikere. Flere har tidligere arbejdet i politiet eller anklagemyndigheden, mens andre er nyuddannede eller kommer med anden baggrund.  Efterforskere i Politiklagemyndigheden har baggrund i politiet, hvilket sikrer at efterforskningen sker på et meget højt fagligt niveau af hensyn til borgerne og de politiansatte, som efterforskningen vedrører.   

Hvis du vil vide mere om Politiklagemyndighedens sager, og hvordan vi arbejder, kan du finde information i vores årsberetninger, her.