Er der klaget over dig?

Politiklagemyndigheden er en uafhængig myndighed, der behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og personale i anklagemyndigheden. Du kan læse mere om Politiklagemyndighedens kompetence her.

Nedenfor kan du læse om, hvordan processen forløber, hvis der er indgivet en adfærdsklage mod dig, eller hvis du bliver anmeldt for et strafbart forhold. Du kan også læse om, hvad dine rettigheder er.

Adfærdsklagesager

Sagsskridt adfærdsklagerBeskrivelse
Politiklagemyndigheden modtager klagenNår vi modtager en klage, bliver den gennemgået på en screening i Politiklagemyndigheden.
 
Politiklagemyndigheden beder herefter politiet eller anklagemyndigheden om at sende sagens dokumenter og om at orientere dig om, at der er blevet klaget over dig.
Politiklagemyndigheden undersøger sagenI forbindelse med Politiklagemyndighedens undersøgelse af sagen indhenter vi forskelligt relevant materiale. Det er f.eks. oplysninger fra klager, vidner, videoovervågning og lydfiler.

Som led i undersøgelsen vil du blive bedt om at komme med en skriftlig udtalelse eller eventuelt blive indkaldt til en afhøring. En afhøringen vil blive foretaget af personale fra Politiklagemyndigheden, og kan eventuelt foretages telefonisk eller via videolink.
 
Du får tilsendt en kopi af klagen og andet eventuelt relevant bilagsmateriale, inden du bliver bedt om at udtale dig.
Din retsstilling i en adfærdsklagesagPolitiklagemyndigheden vejleder dig om din retsstilling, inden du afgiver en udtalelse eller en eventuel afhøring finder sted.
 
Er der klaget over dig, har du ret til en bisidder. Du kan også søge rådgivning hos din tillidsrepræsentant.
 
Du kan få beskikket en advokat uden udgifter for dig, når særlige grunde taler for det. Det er retten, der træffer denne afgørelse. Du kan læse nærmere herom i afsnittet nedenfor.
 
Du har ikke pligt til at udtale dig om klagen til Politiklagemyndigheden, hvis det må antages at udsætte dig for strafansvar eller disciplinæransvar. Du må selv foretage denne vurdering eller kan drøfte dette spørgsmål nærmere med din bisidder eller tillidsrepræsentant og eventuelt din advokat.
 
Du er i øvrigt tjenstlig forpligtet til at fremkomme med oplysninger om rent faktiske forhold af tjenstlig karakter, f.eks. om du har deltaget i den konkrete politiforretning. Du kan læse nærmere herom i rapporten om ”polititjenestemænds retsstilling i forbindelse med tjenstlige undersøgelser m.v.”, som et udvalg under Justitsministeriets Centrale Samarbejdsudvalg for Politiet afgav den 2. februar 1995.
Beskikkelse af advokat i adfærdsklagesagerNår særlige grunde taler derfor, kan retten efter begæring fra dig beskikke en advokat for dig. Politiklagemyndigheden vejleder dig om adgangen til advokatbeskikkelse.
 
Har du fået beskikket en advokat, vil advokaten løbende få tilsendt genpart af sagens materiale. Advokaten har ligeledes adgang til at overvære alle afhøringer af dig.
SagsbehandlingstidPolitiklagemyndigheden behandler en klage så hurtigt som muligt. Det er forskelligt, hvor lang sagsbehandlingstid der er for adfærdsklagesager, da det afhænger at sagens karakter. Hvis vi ikke har truffet afgørelse i sagen inden 6 måneder efter modtagelsen af klagen, vil du og klager blive underrettet om, hvornår vi forventer at træffe afgørelse.
Politiklagemyndigheden træffer afgørelseNår undersøgelsen er afsluttet, og eventuel partshøring har fundet sted, træffer Politiklagemyndigheden afgørelse i sagen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Du kan læse om reaktionsmuligheder i adfærdsklager her.
NotitssagsbehandlingI nogle tilfælde kan en adfærdsklage behandles efter en særlig procedure – såkaldt notitssagsbehandling, hvor der afholdes en samtale mellem klageren og en leder i politiet eller anklagemyndigheden.
 
Notitssagsbehandling kan kun gennemføres, hvis klageren er indforstået med det. Samtalen skal gennemføres hurtigst muligt efter klagens modtagelse.
 
Hvis der som led i notitssagsbehandling bliver indhentet en udtalelse fra dig, kan der ikke efterfølgende pålægges dig disciplinæransvar for det eller de forhold, som indgår i notitssagsbehandlingen.
 
Der skal udarbejdes en notits om samtalen med klageren. Det skal fremgå af notitsen, at klageren er vejledt om betydningen af notitssagsbehandling, og om klageren ønsker sagen afgjort af Politiklagemyndigheden.
 
Kopi af notitsen sendes til Politiklagemyndigheden, som herefter vurderer, om myndigheden kan tiltræde, at klagen er afsluttet med notitssagsbehandlingen.
Eventuel disciplinært forløbPolitiklagemyndighedens afgørelse vil kunne danne grundlag for et eventuelt disciplinært forløb. Det er ansættelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om eventuelle disciplinære følger af en kritisabel adfærd.

Straffesager

Sagsskridt straffesagerBeskrivelse
Politiklagemyndigheden modtager anmeldelsenNår vi modtager en anmeldelse om et strafbart forhold, bliver den gennemgået på en screening i Politiklagemyndigheden.
Politiklagemyndigheden efterforsker sagenPolitiklagemyndighedens efterforskning kan bestå af forskellige skridt, herunder f.eks. afhøring af dig, vidner og anmelder.
 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage f.eks.  kriminaltekniske undersøgelser eller at forelægge sagen for Retslægerådet eller andre myndigheder.
Beskikkelse af forsvarerI straffesager kan du få beskikket en forsvarer, hvis det følger af bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 66, eller særlige grunde taler derfor. Det gælder også, selv om du ikke er sigtet.
 
Begæring kan fremsættes af dig eller af Politiklagemyndigheden. Det er retten, der afgør, om der skal beskikkes forsvarer.
 
Forsvareren vil have de sædvanlige beføjelser, som de er angivet i retsplejeloven.
AktindsigtHvis du har fået beskikket en forsvarer under sagen, har forsvareren som udgangspunkt ret til at gøre sig bekendt med det materiale, som Politiklagemyndigheden har tilvejebragt. Forsvareren må ikke uden Politiklagemyndighedens samtykke overlevere materialet til dig eller andre.
 
Hvis du ikke har en forsvarer under sagen, har du selv som udgangspunkt efter anmodning om aktindsigt adgang til at gøre dig bekendt med materialet. Dette vil kunne ske ved gennemsyn i Politiklagemyndigheden.
SagsbehandlingstidSagsbehandlingstiden i straffesager kan variere afhængigt af bl.a. sagens karakter. Det afhænger bl.a. af undersøgelserne i sagen, herunder f.eks. afhøringer, tekniske undersøgelser, indhentelse erklæringer fra andre myndigheder med videre. Er der ikke truffet afgørelse i sagen inden 1 år fra modtagelsen af anmeldelsen, vil du blive underrettet om, hvad sagen beror på, og hvornår det forventes, at der vil blive truffet afgørelse. Underretningen vil blive givet enten af Politiklagemyndigheden eller af statsadvokaten, afhængig af, hvilken af disse myndigheder der har sagen til behandling.
Politiklagemyndigheden kan afvise en anmeldelsePolitiklagemyndigheden kan afvise en anmeldelse, hvis der ikke findes anledning til at indlede efterforskning. En afgørelse om at afvise en anmeldelse kan påklages til statsadvokaten.
Afgørelse af tiltalespørgsmåletNår efterforskningen er afsluttet, udarbejder Politiklagemyndigheden en redegørelse om efterforskningen. Redegørelsen og sagens akter sendes til statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Redegørelsen skal indeholde en gennemgang af efterforskningen og oplysning om faktiske omstændigheder af betydning for sagen. Redegørelsen kan derudover indeholde en vurdering af de beviser og det materiale, der er kommet frem under efterforskningen.
 
Statsadvokatens afgørelse af straffesagen kan gå ud på, at efterforskningen i sagen indstilles, at der bliver rejst tiltale i sagen, opgivet påtale i sagen eller at sagen afgøres med et tiltalefrafald.
 
Den forurettede i straffesagen kan klage over statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten. På samme måde kan Politiklagemyndigheden klage over statsadvokatens afgørelse.
 
Politikredsen og Rigspolitiet vil blive underrettet om afgørelsen. For ansatte i anklagemyndigheden vil Rigsadvokaten og Justitsministeriet blive underrettet om afgørelsen.
 
Hvis der ikke bliver rejst tiltale i sagen, eller hvis sagen afsluttes med frifindelse, vil Politiklagemyndigheden efterfølgende kunne behandle sagen som en adfærdsklagesag.