Om Politiklagemyndigheden

Politiklagemyndigheden er en uafhængig myndighed, der behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og personale i anklagemyndigheden.

Politiklagemyndigheden har kompetence til at behandle adfærdsklagesager og efterforske straffesager vedrørende følgende personalegrupper:

 • Politipersonale
 • Anklagere
 • Andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse eller strafforfølgning.
 • Forsvarspersonale, når personalet yder bistand til politiet.

Herudover iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorlig til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed. Vi efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.

Organisation

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram

Politiklagemyndigheden ledes af Politiklagerådet og en direktør, Charlotte Storgaard.

Politiklagerådet er myndighedens øverste ledelse, og den daglige ledelse varetages af direktøren.

Politiklagemyndighedens øvrige personale består af omkring 40 medarbejdere, herunder jurister, efterforskere, kontorfunktionærer, studentermedhjælpere m.fl. Politiklagemyndigheden deler hus med Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet). De to myndigheder har hver deres fag- og arbejdsområde og har samme ledelse.

Ledelse

Medlemmer af Politiklagerådet

 • Thomas Tordal-Mortensen, rådsformand, landsdommer, Vestre Landsret
 • Asger Bagge-Jørgensen, advokat
 • Pernille Christensen, afdelingschef, Kommunernes Landsforening
 • Birgit Feldtmann, professor, Aalborg Universitet
 • Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen
 • Tom Engly, Senior Cybersecurity and Crisis Management Advisor, Tryg Forsikring A/S

Direktør – Charlotte Storgaard

Juridisk chef – Claes Vestergaard

Portrætbillede

Efterforskningschef – Niels Raasted

Økonomi og IT-Chef – Allan Knudsen

Stabschef – Margit Hald

Portrætbillede

Billede af seks personer

Lovgrundlag

Reglerne om politiklageordningen er fastsat ved lov nr. 404 af 21. april 2010, der trådte i kraft den 1. januar 2012 og lov nr. 1172 af 8. juni 2021, der trådte i kraft den 1. juli 2021 og den 1. januar 2022.

Retsplejelovens regler om Politiklagemyndighedens organisation og opgaver

Retsplejelovens regler om Politiklagemyndighedens sager

Læs betænkning nr. 1507 om behandling af klager politiet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Politiklagerådet

Internationalt samarbejde

Politiklagemyndigheden samarbejder med en række udenlandske myndigheder, der som Politiklagemyndigheden varetager opgaven med at behandle klager og anmeldelser mod ansatte i politiet og anklagemyndigheden.

Udenlandske myndigheder mv. – også uden for Europa – udviser jævnligt interesse for den danske politiklageordning, og Politiklagemyndigheden deltager i den forbindelse jævnligt i konferencer eller holder oplæg med henblik på at oplyse om den danske politiklageordning.

Politiklagemyndigheden er med i forskellige internationale netværk. Det er eksempelvis:

 • European Partners Against Corruption (EPAC/EACN)
  Politiklagemyndigheden blev i 2012 optaget som medlem af EPAC, som er et europæisk samarbejde mellem mere end 60 anti-korruptions myndigheder og politiklagemyndigheder fra bl.a. EU-medlemslandene. Samarbejdet er uformelt og har til formål gennem etablering af et internationalt netværk af relevante myndigheder at udveksle erfaringer og identificere muligheder samt udvikle fælles strategier og professionelle standarder for bekæmpelse af korruption.
 • Independent Police Complaints Authorities (IPCAN)
  Politiklagemyndigheden deltager i netværket IPCAN, hvor flere politiklageorganer mødes hos den franske ombudsmandsinstitution i Paris – Le Défenseur des Droits. Formålet hermed er at styrke samarbejdet mellem fortrinsvis de europæiske politiklageorganer samt erfaringsudveksle og udbrede ‘best practices’ på området.
 • Nordisk samarbejde
  Politiklagemyndigheden er med i et netværk af tilsvarende myndigheder fra Norge, Sverige, Island og Finland. Netværket skal styrke samarbejdet mellem de nordiske politiklageordninger med henblik på bl.a. erfaringsudveksling.