Behandling af personoplysninger

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Politiklagemyndigheden oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Politiklagemyndigheden, eller hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig.

Læs om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af straffesager her.

Læs om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af adfærdsklagesager her.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Politiklagemyndigheden er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles og registreres til brug for myndighedens sagsbehandling.

Politiklagemyndighedens kontaktoplysninger er:

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
Frederiks Plads 42, 8. og 9. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 41783500
E-mail: mail@politiklagemyndigheden.dk

Politiklagemyndigheden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig nærmere om reglerne for databeskyttelse, herunder dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger om dig.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes direkte via dpo@politiklagemyndigheden.dk.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger opfordres du til at anvende den digitale postløsning via virk.dk eller e-boks.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og i databeskyttelsesforordningens artikel 37-39.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Politiklagemyndigheden er: Selina Rosenmeier

Behandling af personoplysninger i straffesager

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Politiklagemyndigheden oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Politiklagemyndigheden, eller hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv., jf. § 13 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger[1].

Formål

Politiklagemyndigheden iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at politipersonale i tjenesten har begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Desuden iværksætter vi efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Endelig træffer vi afgørelse i klagesager over politiets adfærd.

Vi behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager, når behandlingen er nødvendig for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

Personoplysningerne behandles i vores IT-system.

Dine rettigheder

Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig og få adgang til oplysningerne (indsigtsret).

Du har ret til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede.

Du har krav på en skriftlig begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder i kapitel 4-7 og kapitel 22 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Klagemuligheder

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du har i nogle tilfælde ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af dine oplysninger, for eksempel hvis din ret til indsigt er blevet begrænset eller nægtet.

[1] Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, EU-Tidende 2016, nr. L 119, side 89. Lovens § 13, stk. 1 og 2, opregner en række oplysninger, som den dataansvarlige skal stille til rådighed eller give til den registrerede.

Behandling af personoplysninger i adfærdsklagesager

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Politiklagemyndigheden oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14 [1].

Formål

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) træffer afgørelse i klagesager over politipersonales adfærd.

Personoplysningerne behandles i vores IT-system.

Retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne med henblik på at varetage de opgaver, som er fastsat i retsplejelovens kap. 93 b (behandling af klager over politipersonalet).

Kategorier af oplysninger

Vi behandler både almindelige og følsomme personlysninger. Det drejer sig f.eks. om:

  • Identifikationsoplysninger
  • Ansættelsesmæssige forhold for den indklagede, herunder stilling og tjenestested, uddannelse, sygefravær, disciplinære sanktioner
  • Strafbare forhold
  • Helbredsoplysninger

Indsamling af oplysninger

Personoplysningerne indsamles fra klagere og andre borgere, som henvender sig til Politiklagemyndigheden, samt fra offentlige myndigheder som f.eks. Rigspolitiet, politikredse, Justitsministeriets departement, Anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder. Derudover indhenter vi personoplysninger fra offentlige registre som f.eks. CPR og Kriminalregistret.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver regelmæssigt personoplysninger til Rigspolitiet, anklagemyndigheden, Justitsministeriet og andre relevante myndigheder. Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også oplysninger til private aktører, f.eks. advokater, og i enkeltstående tilfælde udenlandske organisationer og myndigheder.

Tidsrum for opbevaring af oplysninger

Politiklagemyndigheden opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter endt sagsbehandling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (ret til berigtigelse)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer (ret til sletning)

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne ikke er korrekte (ret til begrænsning af behandling)

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (ret til indsigelse)

Du kan læse mere om dine rettigheder i artikel 13-23 i databeskyttelsesforordningen (2016/679) samt i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1og 2, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.       

Cookiedeklaration

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.