Vores vision

Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed. Politiklagemyndigheden behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse eller strafforfølgning. Politiklagemyndigheden behandler endvidere adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende forsvarspersonale, når personalet yder bistand til politiet.

Det er Politiklagemyndighedens vision gennem opgavevaretagelsen og som uafhængig myndighed:

  • at medvirke til, at sikre retssikkerheden for alle implicerede i politiklagesagerne.
  • at skabe størst mulig tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politiets personale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling, herunder træffe afgørelser på et objektivt grundlag, der afspejler myndighedens uafhængighed.
  • at varetage sine opgaver med den højeste kvalitet, service og effektivitet.
  • at sikre en meget høj grad af borgertilgængelighed og informationsformidling og derigennem medvirke til at give befolkningen indsigt i behandlingen af politiklagesager.
  • at etablere og udbygge et stærkt internationalt samarbejde med tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande.

Vores værdier

Politiklagemyndighedens virksomhed udøves under hensyn til, at myndigheden er uafhængig af såvel politiet som anklagemyndigheden.

Politiklagemyndighedens arbejde er præget af objektivitet, saglighed og kvalitet.

Politiklagemyndigheden er åben, tilgængelig og imødekommende for omverdenen og er til stadighed bevidst om sin rolle i retssamfundet.

Politiklagemyndigheden tilstræber en hurtig sagsbehandling, der tager højde for sagernes alvorlige karakter og hensynet til den enkeltes retssikkerhed, herunder overholdelsen af menneskerettighederne og andre anerkendte grundlæggende retsprincipper, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger.

Politiklagemyndighedens medarbejdere er venlige, lydhøre og kompetente.

Politiklagemyndigheden lægger desuden vægt på at sikre medarbejdernes trivsel gennem et godt fagligt kollegialt miljø, gode og fleksible arbejdsvilkår og gode muligheder for personlig udvikling. Medarbejderne er fagligt kompetente, fleksible, selvstændige og engagerede. Der lægges vægt på alsidighed både gennem varierede arbejdsopgaver og ved efteruddannelse.

Politiklagemyndigheden skal være en moderne og velfungerende arbejdsplads, såvel med hensyn til teknik, lokaleforhold, arbejdsmiljø og intern service. Der lægges vægt på god intern kommunikation, på klarhed om opgavefordelingen og på samarbejde på tværs mellem kontorer og faggrupper.