Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig til Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (Politiklagemyndighedens) og Det Uafhængige Bevismiddeltilsyns (Bevismiddeltilsynets) interne whistleblowerordning.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger fra dig i forbindelse med en indberetning.

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan læse mere om selve whistleblowerordningen i vejledning til brugere af Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets whistleblowerordning.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet er dataansvarlig for de personoplysninger, du har sendt til den interne whistleblowerordning. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet

Frederiks Plads 42, 8. og 9. sal

8000 Aarhus C

Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig nærmere om reglerne for databeskyttelse, herunder dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger om dig i relation til whistleblowerordningen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes direkte via dpo@politiklagemyndigheden.dk.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger opfordres du til at anvende den digitale postløsning via virk.dk eller e-boks.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i databeskyttelsesforordningens artikel 37-39.

Databeskyttelsesrådgiveren er: Allan Knudsen

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til whistleblowerordningen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager whistleblowerenheden har behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger/videregivelse

Hvis du har foretaget en indberetning til Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets whistleblowerordning, kan det være, vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din indberetning eller for vores myndighedsudøvelse i øvrigt.

Vi vil dog kun i særlige tilfælde videregive oplysninger om din identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes. Du vil som udgangspunkt blive underrettet forud for en sådan eventuel videregivelse.

Opbevaring af oplysninger om dig

Indberetninger opbevares så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at overholde de krav, der følger af dansk lovgivning.

Alle oplysninger, som indberettes via Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets whistleblowerordning, herunder personoplysninger, behandles og opbevares forsvarligt, og det vil kun være muligt for personer tilknyttet whistleblowerenheden at tilgå oplysningerne, herunder i relevant omfang direktøren og/eller formanden for Politiklagerådet.

Indberetninger slettes automatisk i den elektroniske whistleblowerportal efter 90 dage. Denne sletning vil dog blive udskudt yderligere 90 dage, hvis sagsbehandlingen fortsat er i gang. Indberetninger og den øvrige sagsbehandling, der finder sted i anledning af indberetningen, overføres til Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets elektroniske sagsbehandlingssystem, WorkZone. I sagsbehandlingssystemet vil det endvidere kun være muligt for personer i whistleblowerenheden at tilgå oplysninger ved brug af f.eks. indblikskoder.

Oplysninger om dig og øvrige oplysninger i vores elektroniske sagsbehandlingssystem blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet så længe det er nødvendigt og proportionelt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.