Sagsforløb

En sags forløb afhænger af, om der er tale om en anmeldelse om strafbart forhold eller en klage over den ansattes adfærd.

Nedenfor kan du se en oversigt over processen for adfærdsklagesager.

Sagsskridt adfærdsklagerBeskrivelse
Politiklagemyndigheden modtager klagenNår vi modtager din klage, bliver den gennemgået på en screening i Politiklagemyndigheden. Du vil modtage et kvitteringsbrev, når vi begynder behandlingen af din klage.
Politiklagemyndigheden beder politikredsen om oplysningerPolitiklagemyndigheden beder politiet eller anklagemyndigheden om at sende sagens dokumenter til myndigheden og om at orientere den ansatte, som du har klaget over, om klagen.
Politiklagemyndigheden undersøger sagenNår Politiklagemyndigheden undersøger sagen indhenter vi forskelligt relevant materiale. Det er f.eks. oplysninger fra klager, vidner, videoovervågning og lydfiler. Hvis det viser sig nødvendigt, vil du blive afhørt af personale fra Politiklagemyndigheden, ligesom eventuelle vidner til episoden muligvis også vil blive afhørt. Den, du har klaget over, vil blive bedt om at komme med en skriftlig udtalelse om klagen eller vil eventuelt blive afhørt.
PartshøringNår undersøgelsen er afsluttet, vil du, og eventuelt den du har klaget over, blive partshørt over det materiale, der er fremkommet i forbindelse med Politiklagemyndighedens undersøgelse. Du vil her få lejlighed til at udtale dig om sagen.
SagsbehandlingstidVi behandler din klage så hurtigt som muligt. Det er forskelligt, hvor lang sagsbehandlingstid der er for adfærdsklagesager, da det afhænger at sagens karakter. Hvis Politiklagemyndigheden ikke har truffet afgørelse i sagen inden 6 måneder efter modtagelsen af din klage, vil du blive underrettet om, hvornår Politiklagemyndigheden  forventer at træffe afgørelse.
Politiklagemyndigheden træffer afgørelsePolitiklagemyndigheden træffer afgørelse i sagen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Du kan læse om reaktionsmuligheder i adfærdsklagesager her.
Eventuelt disciplinært forløbHvis Politiklagemyndigheden udtaler kritik, vil der eventuelt blive rejst en disciplinærsag mod den ansatte. Det er Rigspolitiet eller anklagemyndigheden, der træffer afgørelse om en eventuel disciplinær sanktion.

Notitsbehandling af adfærdsklager

I nogle tilfælde kan en adfærdsklage behandles efter en særlig procedure – såkaldt notitssagsbehandling, hvor der afholdes en samtale mellem klageren og en leder i politiet eller anklagemyndigheden.

Nedenfor kan du læse mere om notitssagsbehandling, og hvordan det forløber.

Sagsskridt notitsbehandlingBeskrivelse
Hvad er notitssagsbehandling?Muligheden for notitssagsbehandling er beskrevet i retsplejelovens § 1019 k. Notitssagsbehandling betyder, at en adfærdsklagesag kan afsluttes ved, at der holdes en samtale mellem en leder og klageren. Det er en betingelse for notitssagsbehandling, at klager er indforstået med fremgangsmåden.

Det er kun sager, der er egnet til det, som behandles som en notitssag. Det vil ofte dreje sig om klager over, at den ansatte ikke har optrådt korrekt, f.eks. fordi han eller hun har optrådt uhøfligt.
Sagsgangen i notitssagerHvis ansættelsesstedet eller Politiklagemyndigheden vurderer, at sagen er egnet til notitssagsbehandling, vil du blive orienteret om det.
 
En sag kan kun behandles som en notitssag, hvis du er indforstået med det.
Du kontaktes af ansættelsesstedetDu bliver kontaktet af ansættelsesstedet. Dette vil ofte ske telefonisk. Der skal udarbejdes en notits om samtalen og dens udfald. Her skal bl.a. fremgå af notitsen, om du er indforstået med notitssagsbehandlingen, eller om du ønsker sagen afgjort af Politiklagemyndigheden.
Sagen sendes til PolitiklagemyndighedenKopi af notitsen sendes til Politiklagemyndigheden, som herefter vurderer, om myndigheden kan tiltræde, at klagen er afsluttet med notitssagsbehandlingen.

Reaktionsmuligheder i adfærdsklagesager

Nedenfor kan du læse om de reaktionsmuligheder, som Politiklagemyndigheden benytter, når der træffes afgørelse i en adfærdsklagesag.

Ingen kritikNår undersøgelsen har vist, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at bebrejde den indklagede noget.
BeklageligtPolitiklagemyndigheden kan beklage et hændelsesforløb over for en klager, selv om der ikke har været grundlag for at bebrejde den indklagede noget. Der kan eksempelvis være anledning til at beklage, hvis en borger er kommet alvorligt til skade ved kontakt med politiet, selv om der ikke er noget at bebrejde politiet. Der kan også i nogle tilfælde være anledning til at beklage, hvis det ikke har været muligt at finde frem til den indklagede, som klagen vedrører.
UhensigtsmæssigtEn sag kan afgøres med en tilkendegivelse fra Politiklagemyndigheden om, at en episode kunne være håndteret mere hensigtsmæssigt, eller at en bestemt handlemåde var uhensigtsmæssig eller uheldig. Eksempelvis udtaler Politiklagemyndigheden indimellem, at en indklaget burde have afholdt sig fra en konkret handlemåde eller, at en anden handlemåde havde været ønskelig.
KritisabeltUdtrykket, kritisabel adfærd, bruges til at beskrive den mildeste form for egentlig kritik.
Meget kritisabeltUdtrykket, meget kritisabel adfærd, bruges til at beskrive alvorligere former for egentlig kritik.
Særdeles/stærkt/yderst kritisabeltUdtrykket, særdeles/stærkt/yderst kritisabel adfærd, bruges til at beskrive den skarpeste form for egentlig kritik.
Disciplinære følgerSagen får normalt kun ansættelsesmæssige konsekvenser for den indklagede i de sager, hvor Politiklagemyndigheden udtaler egentlig kritik. Beslutningen træffes af rigspolitichefen eller anklagemyndigheden.

Sagsforløb i Straffesager

Nedenfor kan du se en oversigt over processen for en anmeldelse om et strafbart forhold.

Sagsskridt straffesagerBeskrivelse
Politiklagemyndigheden modtager anmeldelsenNår vi modtager din anmeldelse om et strafbart forhold, bliver den gennemgået på en screening i Politiklagemyndigheden.
Politiklagemyndigheden efterforsker sagenPolitiklagemyndighedens efterforskning kan bestå af forskellige skridt, herunder f.eks. afhøring af dig, vidner af den/de anmeldte og indhentelse af eventuel video. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage f.eks. kriminaltekniske undersøgelser eller at forelægge sagen for Retslægerådet eller andre myndigheder.
Politiklagemyndigheden kan afvise en anmeldelseHvis Politiklagemyndigheden vurderer, at der ikke er rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold, kan Politiklagemyndigheden afvise anmeldelsen. Politiklagemyndighedens afvisning kan påklages til statsadvokaten inden 4 uger.
Politiklagemyndigheden sender redegørelse til statsadvokatenNår Politiklagemyndigheden har færdigefterforsket sagen, udarbejder myndigheden en redegørelse om efterforskningen. Redegørelsen sendes til statsadvokaten, der derefter tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Politiklagemyndigheden vil orientere dig om det, når myndigheden sender redegørelsen til statsadvokaten.
SagsbehandlingstidSagsbehandlingstiden i straffesager kan variere og afhænger bl.a. af sagens karakter. Det afhænger bl.a. af undersøgelserne i sagen, herunder f.eks. afhøringer, tekniske undersøgelser, indhentelse af erklæringer fra andre myndigheder med videre.

Er der ikke truffet afgørelse i sagen inden 1 år fra modtagelsen af anmeldelsen, vil du blive underrettet om, hvad sagen beror på, og hvornår det forventes, at der vil blive truffet afgørelse. Underretningen vil blive givet enten af Politiklagemyndigheden eller af statsadvokaten, afhængig af hvilken af disse myndigheder, der har sagen til behandling.
Statsadvokaten træffer afgørelseStatsadvokatens afgørelse kan gå ud på indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse, tiltalefrafald, eller tiltalerejsning mod den anmeldte.
Klage over statsadvokatens afgørelsePolitiklagemyndigheden og den forurettede har mulighed for at klage over statsadvokatens afgørelse.