Adfærdsklager – retsplejelovens kapitel 93b

Politiklagemyndigheden skal efter retsplejelovens § 1019 n træffe afgørelse i klagesagen inden rimelig tid efter at klagen er modtaget. Såfremt Politiklagemyndigheden ikke når at træffe en afgørelse i klagesagen inden 6 måneder efter modtagelse af klagen vil klageren og den indklagede blive underrettet om, hvorpå sagen beror, og hvornår der kan forventes en afgørelse.

Anmeldelser om strafbart forhold – retsplejelovens kapitel 93c

Er der ikke inden 1 år fra modtagelsen af en anmeldelse truffet afgørelse om afvisning af anmeldelsen, indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning, eller er der ikke anmodet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i medfør af retsplejelovens § 831, skal der ske skriftlig underretning herom til anmelder og øvrige involverede parter.