I nogle tilfælde vil Politiklagemyndigheden eller tjenestestedet forsøge at behandle en adfærdsklage efter en særlig procedure – såkaldt notitssagsbehandling.


Sagsforløb ved notitsbehandling af adfærdsklage:

SagsskridtBeskrivelse
Hvad er notitssagsbehandling?Muligheden for notitssagsbehandling er beskrevet i retsplejelovens § 1019 k, hvorefter en adfærdsklagesag kan afsluttes ved, at der holdes en samtale mellem en leder og klageren. Det er en betingelse for notitssagsbehandling, at klager er indforstået med fremgangsmåden.
Hvilke sager kan behandles som en notitssag?Sagen skal være egnet til notitssagsbehandling. Det vil ofte dreje sig om klager over, at indklagede ikke har optrådt korrekt, f.eks. fordi han eller hun har optrådt uhøfligt. Notitssagsbehandling vil i nogle tilfælde også kunne anvendes, hvis der f.eks. er klaget over hårdhændet behandling i forbindelse med en anholdelse.
Sagsgangen i notitssagerHvis tjenestestedet eller Politiklagemyndigheden vurderer, at sagen er egnet til notitssagsbehandling, vil en sådan sagsbehandling blive påbegyndt. Du vil blive underrettet om det, hvis Politiklagemyndigheden beder tjenestestedet om at behandle din klage som en notitssag.
Du bestemmerEn sag kan kun behandles som en notitssag, hvis klager samtykker i det.
Du kontaktes af en overordnet politimandHvis sagen vurderes egnet til notitssagsbehandling, vil klager blive kontaktet af en leder. Dette vil ofte ske telefonisk, men der kan også aftales et personligt møde. Lederen skal udarbejde en notits om samtalen og dens udfald. Det skal bl.a. fremgå af notitsen, om klager er indforstået med notitssagsbehandlingen, eller om klager ønsker sagen afgjort af Politiklagemyndigheden.
Sagen sendes til PolitiklagemyndighedenNår samtalen med klager er afholdt og notitsen udarbejdet, skal tjenestestedet sende en kopi af notitsen til Politiklagemyndigheden, statsadvokaten og Rigspolitiet. Politiklagemyndigheden vurderer herefter, om myndigheden kan tiltræde, at klagen er afsluttet med notitssagsbehandlingen.