En anmeldelse om strafbart forhold er f.eks., hvis politiet efter din mening har udsat dig for vold eller i øvrigt overtrådt lovgivningen.


Sagsforløb – anmeldelse om strafbart forhold:

SagsskridtBeskrivelse
Når du indgiver en anmeldelseDer er ingen frist for at indgive anmeldelsen, men det er vigtigt, at en anmeldelse indgives så hurtigt som muligt. Anmeldelsen kan indgives til en politiet eller anklagemyndigheden eller Politiklagemyndigheden. Indgives anmeldelsen f.eks. til politikredsen, skal politikredsen straks sende anmeldelsen videre til Politiklagemyndigheden.
Politiklagemyndigheden modtager anmeldelsenNår anmeldelsen er modtaget i Politiklagemyndigheden, bliver den gennemgået på et screeningsmøde.
Politiklagemyndigheden beder politikredsen om oplysningerPolitiklagemyndigheden beder politikredsen eller anklagemyndigheden om at sende sagens eventuelle dokumenter til myndigheden.
Politiklagemyndigheden efterforsker sagenPolitiklagemyndigheden påbegynder herefter den egentlige efterforskning. Hvis det viser sig nødvendigt, vil du blive afhørt af personale fra Politiklagemyndigheden. Hvis der er vidner til episoden, vil de muligvis også blive afhørt. Det kan vise sig nødvendigt at foretage yderligere efterforskning, f.eks. i form af kriminaltekniske undersøgelser, forelæggelse for Retslægerådet eller andre myndigheder.
Politimandens oplysninger om sagenHvis det viser sig nødvendigt, vil Politiklagemyndigheden også foretage afhøring af den eller de anmeldte.
Politiklagemyndighedens afvisning af anmeldelsenHvis Politiklagemyndigheden vurderer, at der ikke er rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold, kan Politiklagemyndigheden afvise anmeldelsen. Politiklagemyndighedens afvisning kan påklages til Statsadvokaten inden 4 uger.
Politiklagemyndigheden sender redegørelse til statsadvokatenNår Politiklagemyndigheden har færdigefterforsket sagen, udarbejder myndigheden en redegørelse om efterforskningen. Redegørelsen sendes til statsadvokaten, der derefter tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Politiklagemyndigheden vil orientere dig om det, når myndigheden sender redegørelsen til statsadvokaten.
1 års fristEr der ikke truffet afgørelse i sagen inden 1 år fra modtagelsen af anmeldelsen, vil du blive underrettet om, hvad sagen beror på, og hvornår det nu forventes, at der vil blive truffet afgørelse. Underretningen vil blive givet enten af Politiklagemyndigheden eller af statsadvokaten, afhængig af hvilken af disse myndigheder, der har sagen til behandling.
Statsadvokaten træffer afgørelseStatsadvokatens afgørelse kan gå ud på indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse, tiltalefrafald, eller tiltalerejsning mod den pågældende politimand.
Klage over statsadvokatens afgørelsePolitiklagemyndigheden og den forurettede har mulighed for at klage over statsadvokatens afgørelse.
Efterfølgende forløbHvis straffesagen afsluttes uden, at der rejses tiltale, vil Politiklagemyndigheden i visse tilfælde vurdere, om der er grundlag for at udtale kritik af den anmeldte i anledning af det samme begivenhedsforløb. Du vil i givet fald blive orienteret herom.