Adfærdsklager er f.eks. hvis politiet efter din mening har talt uhøfligt, har brugt unødvendig magt eller har misbrugt sin myndighed. Adfærdsklager behandles af Politiklagemyndigheden.

Dispositionsklager behandles som udgangspunkt ikke af Politiklagemyndigheden, men i stedet af f.eks. den enkelte politikreds. Det indebærer, at klager over f.eks. politiets beslutning om, at du skal anholdes, at din bopæl skal ransages, eller at nogle af dine effekter skal beslaglægges, ikke behandles af Politiklagemyndigheden.

Se særskilt punkt vedrørende notitsbehandling af adfærdsklager.


Sagsforløb i adfærdsklagesager:

SagsskridtBeskrivelse
Når du klagerSom udgangspunkt skal du klage inden 6 måneder. Klagen kan indgives til politiet eller anklagemyndigheden eller direkte til Politiklagemyndigheden.
Politiklagemyndigheden modtager klagenNår klagen er modtaget i Politiklagemyndigheden, bliver den gennemgået på et screeningsmøde.
Politiklagemyndigheden beder politikredsen om oplysningerPolitiklagemyndigheden beder politiet eller anklagemyndigheden om at sende sagens dokumenter til myndigheden og om at orientere den indklagede, som du har klaget over, om klagen.
Politiklagemyndigheden undersøger sagenSagen undersøges af Politiklagemyndigheden. Hvis det viser sig nødvendigt, vil du blive afhørt af personale fra Politiklagemyndigheden. Hvis der er vidner til episoden, vil de muligvis også blive afhørt.
Politimandens oplysninger om sagenIndklagede vil eventuelt blive afhørt eller bedt om at komme med en skriftlig udtalelse om klagen.
Partshøring af digNår undersøgelsen er afsluttet, vil du blive partshørt over det materiale, der er fremkommet i forbindelse med Politiklagemyndighedens undersøgelser. Du vil få lejlighed til at udtale dig om sagen.
6 måneders fristHvis Politiklagemyndigheden ikke har truffet afgørelse i sagen inden 6 måneder efter modtagelsen af din klage, vil du blive underrettet om, hvornår Politiklagemyndigheden nu forventer at træffe afgørelse.
Politiklagemyndigheden træffer afgørelsePolitiklagemyndigheden træffer afgørelse i sagen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan gå ud på, at Politiklagemyndigheden udtaler kritik af den indklagede, der er klaget over, eller at Politiklagemyndigheden ikke finder grund til at udtale kritik.
Eventuelt disciplinært forløbHvis Politiklagemyndigheden udtaler kritik, vil der eventuelt blive rejst en disciplinærsag mod den indklagede, der har udvist den kritisable adfærd. Det er Rigspolitiet eller anklagemyndigheden, der træffer afgørelse om en eventuel disciplinær sanktion.