I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Politiklagemyndigheden, eller hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv., jf. § 13 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger[1].

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Politiklagemyndigheden er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles og registreres til brug for myndighedens sagsbehandling.


Politiklagemyndighedens kontaktoplysninger er:

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
Banegårdspladsen 1A, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 41783500
E-mail: [email protected]

Politiklagemyndigheden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig nærmere om reglerne for databeskyttelse, herunder dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger om dig.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes direkte via [email protected].

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger opfordres du til at anvende den digitale postløsning via virk.dk eller e-boks.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Politiklagemyndigheden er: Allan Knudsen

Formål

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at politipersonale i tjenesten har begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Desuden iværksætter vi efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Endelig træffer vi afgørelse i klagesager over politiets adfærd.

Vi behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager, når behandlingen er nødvendig for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

Personoplysningerne behandles i vores IT-system. 

Dine rettigheder

Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig og få adgang til oplysningerne (indsigtsret).

Du har ret til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede.

Du har krav på en skriftlig begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder i kapitel 4-7 og kapitel 22 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Klagemuligheder

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du har i nogle tilfælde ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af dine oplysninger, for eksempel hvis din ret til indsigt er blevet begrænset eller nægtet.


[1] Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, EU-Tidende 2016, nr. L 119, side 89. Lovens § 13, stk. 1 og 2, opregner en række oplysninger, som den dataansvarlige skal stille til rådighed eller give til den registrerede.