I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv. jf. databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Politiklagemyndigheden er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles og registreres til brug for myndighedens sagsbehandling.

Politiklagemyndighedens kontaktoplysninger er:

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
Banegårdspladsen 1A, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 41783500
E-mail: [email protected]

Politiklagemyndigheden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig nærmere om reglerne for databeskyttelse, herunder dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger om dig.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes direkte via [email protected].

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger opfordres du til at anvende den digitale postløsning via virk.dk eller e-boks.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i databeskyttelsesforordningens artikel 37-39.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Politiklagemyndigheden er: Allan Knudsen

Formål

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) træffer afgørelse i klagesager over politipersonales adfærd.


Personoplysningerne behandles i vores IT-system.

Retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne med henblik på at varetage de opgaver, som er fastsat i retsplejelovens kap. 93 b (behandling af klager over politipersonalet).

Kategorier af oplysninger

Vi behandler både almindelige og følsomme personlysninger. Det drejer sig f.eks. om:

  • Identifikationsoplysninger
  • Ansættelsesmæssige forhold for den indklagede, herunder stilling og tjenestested, uddannelse, sygefravær, disciplinære sanktioner
  • Strafbare forhold
  • Helbredsoplysninger

Indsamling af oplysninger

Personoplysningerne indsamles fra klagere og andre borgere, som henvender sig til Politiklagemyndigheden, samt fra offentlige myndigheder som f.eks. Rigspolitiet, politikredse, Justitsministeriets departement, Anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder. Derudover indhenter vi personoplysninger fra offentlige registre som f.eks. CPR og Kriminalregistret.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver regelmæssigt personoplysninger til Rigspolitiet, anklagemyndigheden, Justitsministeriet og andre relevante myndigheder. Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også oplysninger til private aktører, f.eks. advokater, og i enkeltstående tilfælde udenlandske organisationer og myndigheder.

Tidsrum for opbevaring af oplysninger

Politiklagemyndigheden opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter endt sagsbehandling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (ret til berigtigelse)
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer (ret til sletning)
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne ikke er korrekte (ret til begrænsning af behandling)
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (ret til indsigelse)


Du kan læse mere om dine rettigheder i artikel 13-23 i databeskyttelsesforordningen (2016/679) samt i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1og 2, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.