Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed. Politiklagemyndigheden behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse eller strafforfølgning. Politiklagemyndigheden behandler endvidere adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende forsvarspersonale, når personalet yder bistand til politiet.


Det er Politiklagemyndighedens vision gennem opgavevaretagelsen og som uafhængig myndighed: 

  • at medvirke til, at sikre retssikkerheden for alle implicerede i politiklagesagerne.
  • at skabe størst mulig tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politiets personale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling, herunder træffe afgørelser på et objektivt grundlag, der afspejler myndighedens uafhængighed. 
  • at varetage sine opgaver med den højeste kvalitet, service og effektivitet.
  • at sikre en meget høj grad af borgertilgængelighed og informationsformidling og derigennem medvirke til at give befolkningen indsigt i behandlingen af politiklagesager. 
  • at etablere og udbygge et stærkt internationalt samarbejde med tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande.