21. marts 2019

Højesteret har den 20. marts 2019 idømt to polititjenestemænd 40 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 144 om bestikkelse i en sag, som har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Højesterets dom er en skærpelse af Østre Landsrets dom af 22. marts 2018, hvor de to polititjenestemænd blev idømt 20 dages betinget fængsel. Østre Landsret lagde i sin dom bl.a. vægt på, at de to polititjenestemænd ikke havde givet personen fordele på grund af gaverne (gratis hotelophold mv.), men at gaverne havde sammenhæng med polititjenestemændenes deltagelse i den tidligere efterforskning mod personen. Østre Landsret fandt på den baggrund og henset til værdien af gaverne, der var opgjort til 26.661 kr., at det var uberettiget, at polititjenestemændene modtog gaverne.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering af, at gaverne blev modtaget i udøvelse af offentlig tjeneste, og fastslog endvidere, at landsretten ikke havde foretaget en urigtig retsanvendelse i dens vurdering af polititjenestemændenes forsæt til modtagelse af gaverne.

Se tidligere omtale af sagen her.

Oversigt Oversigt