Højesteret har den 18. august 2015 afsagt kendelser i tre straffesager, hvor flere anmeldte polititjenestemænd havde ønsket beskikkelse af den samme forsvarsadvokat i de samme sager. Ved kendelserne har Højesteret fastslået, at en advokat ikke kan blive beskikket som forsvarer for en polititjenestemand, der er anmeldt i en straffesag, som efterforskes af Politiklagemyndigheden, hvis den pågældende advokat allerede er beskikket som forsvarer for en anden polititjenestemand i den samme sag, og der er risiko for modsatrettede interesser mellem polititjenestemændene.

Kendelserne kommer efter, at Procesbevillingsnævnet den 8. september 2014 gav polititjenestemændene tilladelse til at kære landsrettens kendelser i sagerne til Højesteret.

Kendelserne er truffet i medfør af retsplejelovens § 734, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan forsvaret for flere sigtede under den samme straffesag kun udføres af den samme advokat, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende.

Højesteret har i kendelserne bl.a. anført, at der bag bestemmelsen ligger en formodning for modstridende interesser blandt flere sigtede i samme sag, og for at beskikke den samme forsvarer for flere sigtede i samme straffesag skal der være en høj grad af sandsynlighed for, at der ikke kan opstå modstridende interesser. Højesteret lagde i de konkrete sager vægt på, at polititjenestemændene var knyttet til samme tjenestested, og at de ikke havde afgivet fuldstændig forklaring om deres rolle i hændelsesforløbet.

Det fremgår endvidere af kendelserne, at bestemmelsen i retsplejelovens § 734, stk. 2, også gælder i sager, som efterforskes af Politiklagemyndigheden efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 c, selvom der ikke er rejst sigtelse i sagen.

Kendelserne kan læses her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/183-14.pdf

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/181-14.pdf

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/182-14.pdf