Politiklagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen fra Blågårds Plads i København vedrørende politiets adfærd over for bl.a. en person i kørestol den 11. april 2014.

Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen fundet, at den ene polititjenestemands adfærd var særdeles kritisabel, og at den anden polititjenestemands adfærd var kritisabel.

Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet efter en samlet vurdering af videooptagelserne af episoden og de forklaringer, som vidner, klagerne og polititjenestemændene har afgivet.

Det er på den baggrund Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemandens sprogbrug over for manden i kørestolen var ukorrekt, idet udtalelser som “Ved du hvad, du har ikke ret til en skid” og “Du skal holde din kæft” var grove og ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Polititjenestemanden gik frem mod og helt hen til manden i kørestolen på en måde, som fremstod aggressivt, og polititjenestemandens adfærd var derfor en medvirkende årsag til, at manden i kørestolen væltede. Polititjenestemanden fortsatte herefter med at råbe ad manden i kørestolen, selvom manden lå på jorden og ikke umiddelbart selv havde mulighed for at bevæge sig væk eller rejse sig op.

Det er endvidere Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemandens sprogbrug og magtanvendelse over for to personer, som stod på fortovet, var grov, upassende og unødvendig. Polititjenestemanden skubbede uden videre til begge personer, og sagde bl.a. “Du skrider lige nu, er du med. Kom af sted med dig” til en af personerne. Personerne stod stille, og de havde ikke en truende adfærd eller var til gene for politiforretningen.

Det er endelig Politiklagemyndighedens opfattelse, at begge polititjenestemænd handlede kritisabelt, idet de ikke hjalp personen i kørestolen op eller tilbød at hjælpe ham, efter at han var væltet. Personen blev i stedet efterladt siddende på vejbanen. Polititjenestemændene forblev på stedet i i hvert fald tre minutter, der var en rolig stemning, og det må have stået polititjenestemændene klart, at personen ikke umiddelbart selv kunne rejse sig op.