Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i en konkret sag udtalt alvorlig kritik af en polititjenestemands adfærd, bl.a. fordi polititjenestemanden i forbindelse med en anholdelse anvendte unødvendig magt over for en ung kvinde, som han smertepåvirkede ved et kraftigt tryk bag øret (atemi-tryk), hvorved kvinden i en periode blev delvis lam i ansigtet.

Politiklagemyndigheden fandt ikke, at brugen af atemi-tryk i situationen levede op til politilovens krav om, at politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og kun må ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Politiklagemyndigheden lagde i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at magtanvendelsen var sket over for en ung kvinde, der var spinkel af bygning, og som alene var blevet anholdt for en mindre alvorlig forseelse (overtrædelse af ordensbekendtgørelsen), og at kvinden allerede var ilagt håndjern på ryggen, og at der på det pågældende tidspunkt var fire polititjenestemænd til stede. Politiklagemyndigheden lagde endvidere vægt på, at kvinden ikke udviste truende eller voldelig adfærd, men alene var støjende og “strittede imod”. Det var desuden en skærpende omstændighed, at atemi-trykket blev tildelt med en sådan kraft, at kvinden fik skader, herunder i en periode delvis lammelse, i ansigtet.

På baggrund af sagen – der ikke er et enestående tilfælde – har Politiklagemyndigheden rettet henvendelse til Rigspolitiet, idet myndigheden har henledt opmærksomheden på problemstillingen vedrørende anvendelse af atemi-tryk. Politiklagemyndigheden har over for Rigspolitiet givet udtryk for, at der efter myndighedens opfattelse kan være grund til at overveje, om der f.eks. gennem Politiskolens undervisning bør rettes fokus på de helbredelsesmæssige risici forbundet med politiets brug af atemi-tryk samt betingelserne for anvendelse af sådanne nødværgeteknikker.