DR-dokumentar viste onsdag den 27. november 2013 programmet “Det vidste du ikke om Danmark” om behandlingen af klager over politiet i Danmark.

Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var programmet behæftet med flere alvorlige faktuelle fejl og mangler. Programmet kritiserede blandt andet den nuværende politiklageordning for ikke at inddrage lægpersoner i arbejdet. Dette er ikke alene misvisende men direkte forkert, idet Den Uafhængige Politiklagemyndigheds øverste ledelse, Politiklagerådet, består af 5 uafhængige medlemmer, 1 landsdommer som formand, 1 advokat, 1 universitetslærer og 2 repræsentanter for offentligheden. Politiklagerådet var slet ikke nævnt i programmet. Det bemærkes endvidere, at af de 6 sager, der blev omtalt i programmet, har kun den ene været behandlet af Politiklagemyndigheden. Alle øvrige sager vedrørte tiden før den 1. januar 2012, hvor Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev oprettet.

Som det fremgik medvirkede Den Uafhængige Politiklagemyndighed ikke direkte i programmet. Baggrunden herfor er et længere forløb, hvor Danmarks Radio via produktionsselskabet Larm Film foretog research og fik aktindsigt blandt andet i personaleforhold og konkrete sager.

Politiklagemyndighedens direktør, Kirsten Dyrman, stillede i den forbindelse op til interview den 23. maj 2013, hvor redaktionschef Adam Dyrvig Tatt og 4 andre, der blev præsenteret som medarbejdere på produktionen, efter aftale mødte i Politiklagemyndighedens lokaler i Aarhus.

Der var forinden lavet en skriftlig aftale om, at interviewet ikke skulle omhandle konkrete sager. Det fremgik, at der var tale om et kritisk interview.

Under interviewet blev det imidlertid klart, at to af personerne, der var blevet præsenteret som ansatte på TV-produktionen, i virkeligheden var klagere, der havde fået klagesager afgjort af Politiklagemyndigheden. TV-holdet optog uden tilladelse fra det øjeblik Adam Dyrvig Tatt m.fl. blev lukket ind i Politiklagemyndighedens lokaler, og efter interviewet fortsatte optagelserne i det skjulte.

Efter afviklingen af interviewet klagede Politiklagemyndigheden til Danmarks Radios ledelse. Danmarks Radio meddelte efter kort tid, at de beklagede forløbet og accepterede Kirsten Dyrmans protest over, at interviewet blev brugt i udsendelsen. Kirsten Dyrman tilkendegav, at hun var indstillet på at stille op til et nyt interview med en af Danmarks Radios egne journalister, hvilket imidlertid blev afslået, idet Danmarks Radio alene tilbød et nyt interview med Adam Dyrvig Tatt.

I stedet afgav Den Uafhængige Politiklagemyndig et skriftligt svar til Danmarks Radio. Dele af svaret blev brugt i programmet.

Du kan læse hele svaret fra Politiklagemyndigheden nedenfor:

“Larm Film/DR

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds øverste ledelse er Politiklagerådet, der ledes af en formand, der er landsdommer. Rådet består herudover af en professor i jura, en advokat og to læge medlemmer udpeget af Kommunernes Landsforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Politiklagemyndighedens daglige drift varetages af direktøren og et personale på ca. 25.

Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politiet og anklagemyndigheden.

Politiklagemyndighedens personale består af efterforskere, jurister og administrativt personale. Samtlige efterforskere har baggrund i Dansk Politi, hvilket sikrer, at efterforskningen sker på et meget højt fagligt niveau af hensyn til borgerne og af hensyn til de politifolk, der er genstand for undersøgelser.

Flere af Politiklagemyndighedens jurister kommer fra anklagemyndigheden, andre fra domstolene, advokatvirksomhed, Justitsministeriet, kammeradvokaten eller universitetet.

Ingen ansatte i Politiklagemyndigheden behandler sager, hvor der kan stilles spørgsmål ved deres habilitet, eksempelvis på grund af familieforhold eller nære venskabsforhold.

Antallet af sager, hvor Politiklagemyndigheden siden 2012 har udtalt kritik af politiet er stort set det samme som under den tidligere ordning, hvor det var statsadvokaterne, der behandlede sagerne.

Hertil kommer, at antallet af sager, hvor Politiklagemyndigheden bestemmer, at sagerne kan afgøres lokalt i politikredsene, som led i den såkaldte notitssagsbehandling, er steget med op mod 45 %. Notitssagsbehandling kan kun ske, hvis borgeren accepterer det.

Det er efter Politiklagemyndighedens opfattelse ikke et mål i sig selv, at antallet af sager, hvor der udtales kritik af politiet, stiger. Politiklagemyndigheden udtaler kritik, hvis det kan bevises, at der er noget at bebrejde politiet. Politiklageordningen skal sikre både borgernes og politifolkenes retssikkerhed.

Med venlig hilsen

Elisabeth Mejnertz Kirsten Dyrman
Formand for Politiklagerådet direktør”