Behandling af personoplysninger i straffesager

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Politiklagemyndigheden, eller hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv., jf. § 13 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger[1].

 

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Politiklagemyndigheden er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles og registreres til brug for myndighedens sagsbehandling.


Politiklagemyndighedens kontaktoplysninger er:

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
Banegårdspladsen 1A, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 41783500
E-mail: mail@politiklagemyndigheden.dk

Politiklagemyndigheden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig nærmere om reglerne for databeskyttelse, herunder dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger om dig.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes direkte via dpo@politiklagemyndigheden.dk.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger opfordres du til at anvende den digitale postløsning via virk.dk eller e-boks.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Politiklagemyndigheden er: Allan Knudsen

 

Formål

Vi videregiver også i enkeltstående tilfælde personoplysninger til udenlandske organisationer og myndigheder, f.eks. i forbindelse med internationale efterlysninger.
 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at politipersonale i tjenesten har begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Desuden iværksætter vi efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Endelig træffer vi afgørelse i klagesager over politiets adfærd.

Vi behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager, når behandlingen er nødvendig for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

Personoplysningerne behandles i vores IT-system.

 

Retsgrundlag

I straffesager behandler vi oplysningerne med henblik på at varetage de opgaver, som er fastsat i retsplejelovens kap. 93 c (straffesager mod politipersonale).

 

Tidsrum for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne bliver som udgangspunkt opbevaret 10 år efter endt sagsbehandling.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver regelmæssigt personoplysninger til Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, domstolene, Justitsministeriet og andre relevante myndigheder og private aktører, f.eks. advokater.

Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også i enkeltstående tilfælde personoplysninger til udenlandske organisationer og myndigheder, f.eks. i forbindelse med internationale efterlysninger.

 

Dine rettigheder

Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig og få adgang til oplysningerne (indsigtsret). Desuden har du ret til at få meddelelse om:

 • Formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne
 • Kategorierne af oplysninger og hvor de stammer fra
 • Eventuelle modtagere af oplysningerne
 • Tidsrum eller kriterier for længden af opbevaring af oplysningerne

Retten til indsigt i oplysninger kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller nægtes, hvis det vurderes, at din ret til indsigt bør vige for at

 • Undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller procedurer
 • Undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner
 • Beskytte den offentlige sikkerhed
 • Beskytte statens sikkerhed
 • Beskytte dine eller andres rettigheder.

Af samme årsager kan der være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig.

Herudover kan du anmode om:

 • At urigtige oplysninger om dig berigtiges
 • At ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres
 • At oplysninger slettes, f.eks. hvis de er behandlet forkert
 • At behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne ikke er korrekte.

Du har krav på en skriftlig begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder i kapitel 4-7 og kapitel 22 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

 

Klagemuligheder

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


 

[1][1] Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, EU-Tidende 2016, nr. L 119, side 89. Lovens § 13, stk. 1 og 2, opregner en række oplysninger, som den dataansvarlige skal stille til rådighed eller give til den registrerede.

Sidst opdateret: 17.09.18 19:10
Retsplejeloven