Behandling af personoplysninger

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Politiklagemyndigheden, eller hvis løsningen af en af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv.

 

Formål

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at politipersonale i tjenesten har begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Desuden iværksætter vi efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Endelig træffer vi afgørelse i klagesager over politiets adfærd.

Vi behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager, når behandlingen er nødvendig for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

Personoplysningerne behandles i vores it-system.

 

Retsgrundlag

I straffesager behandler vi oplysningerne med henblik på at varetage de opgaver, som er fastsat i retsplejelovens kap. 93 c (straffesager mod politipersonale).

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver regelmæssigt personoplysninger til Rigspolitiet, anklagemyndigheden, domstolene, Justitsministeriet og andre relevante myndigheder. Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også i enkeltstående tilfælde oplysninger til private aktører og udenlandske organisationer og myndigheder.

 

Dine rettigheder

Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig og få adgang til oplysningerne (indsigtsret). Desuden har du ret til at få meddelelse om:

 • Formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne
 • Kategorierne af oplysninger og hvor de stammer fra
 • Eventuelle modtagere af oplysningerne
 • Tidsrum eller kriterier for længden af opbevaring af oplysningerne

 
Retten til indsigt i oplysninger kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller nægtes, hvis det vurderes, at din ret til indsigt bør vige for at

 • Undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser,
  efterforskninger eller procedurer
 • Undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af
  strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner
 • Beskytte den offentlige sikkerhed
 • Beskytte statens sikkerhed
 • Beskytte dine eller andres rettigheder.


Af samme årsager kan der være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig.

Herudover kan du anmode om:

 • At urigtige oplysninger om dig berigtiges
 • At ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres
 • At oplysninger slettes, f.eks. hvis de er behandlet forkert
 • At behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne
  ikke er korrekte.


Du har krav på en skriftlig begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder i kapitel 4-7 og kapitel 22 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

 

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Politiklagemyndigheden er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles og registreres til brug for myndighedens sagsbehandling.

 

Politiklagemyndighedens kontaktoplysninger er:

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
Banegårdspladsen 1A, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 41783500
E-mail: mail@politiklagemyndigheden.dk


Politiklagemyndigheden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. har til opgave at rådgive Politiklagemyndighedens ledelse og medarbejdere i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren fungerer også som Datatilsynets kontaktpunkt hos Politiklagemyndigheden.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig nærmere om reglerne for databeskyttelse, herunder dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Politiklagemyndigheden er midlertidigt: Charlotte Storgaard

 

Klagemuligheder

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over Politiklagemyndighedens afgørelser om din indsigtsret mv. og over Politiklagemyndighedens behandling af oplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til Politiklagemyndighedens behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret: 21.12.17 08:58
Nr. 22